Upozorňujeme, že v r. 2017 je vyhlášeno grantové a výběrové řízení pouze k 31. 3., podzimní termíny platí jen pro žádosti Kruhů přátel hudby
* * *
Nadační příspěvky

Nadace Český hudební fond poskytuje v souladu se svým posláním příspěvky právnickým a fyzickým osobám, které jsou činné v oblasti české hudební kultury.
Udělení jakéhokoli druhu nadačního příspěvku se řídí pravidly a podmínkami vypracovanými správní radou nadace. Každá řádně doručená žádost o příspěvek prochází výběrovým řízením, které se koná v předem stanovených a zveřejněných termínech.
Stanovení pravidel upravujících podmínky pro poskytování příspěvku NČHF je ve výhradní kompetenci správní rady. Tato pravidla se vztahují jak na fyzické, tak na právnické osoby.
Za žádost o poskytnutí příspěvku jsou považovány a do výběrového řízení jsou přijímány pouze řádně a čitelně vyplněné formuláře NČHF (součástí formuláře jsou citovaná pravidla a soupis obligatorních příloh). K jiným formám písemných žádostí nebude při rozhodování přihlíženo.
Žádaným způsobem vyplněné a podepsané či příslušně potvrzené formuláře musejí být doručeny do sídla Nadace Český hudební fond, Besední 3, 118 00 Praha l, a to osobně do data vyhlášené uzávěrky výběrového řízení. U žádostí zaslaných poštou platí datum poštovního razítka.
 Podmínky pro poskytování příspěvku Nadace Český hudební fond
I. Všeobecná ustanovení
1. Nadace Český hudební fond (dále jen nadace) poskytuje v souladu se svým posláním finanční prostředky určené pro:
a) podporu aktivit, které v rámci české hudební kultury pokládá za významné, nezastupitelné a jinými způsoby obtížně financovatelné;
b) zajištění materiálních podmínek realizace nových hudebních děl, interpretačních, muzikologických, publicistických, vzdělávacích, edičních a pořadatelských počinů;
c) poskytování grantů, studijních prémií a nadačních příspěvků pro mladé a začínající autory, interprety a hudební vědce a příspěvků na náklady spojené s rozšířením jejich odborných znalostí v zahraničí.
2. Předkladateli projektů a žadateli o příspěvek nadace mohou být fyzické i právnické osoby, které se v odůvodněných případech prokáží příslušným živnostenským oprávněním (fyzické osoby) a obligatorně pak dokladem o registraci právní subjektivity (právnické osoby).
3. Příspěvky jsou poskytovány účelově a podmínky jejich použití a řádného vyúčtování upravuje příslušná smlouva uzavřená mezi nadací a žadatelem.
4. Předložené projekty a žádosti posuzuje a o výši poskytovaného příspěvku rozhoduje správní rada nadace na podkladě návrhu správní radou pověřeného odborného grémia.
II. Nadační příspěvky
Nadace Český hudební fond rozděluje dva druhy nadačních příspěvků:
1.  Příspěvky udělované prostřednictvím grantového řízení, vyhlašovaného každoročně s uzávěrkou podání žádostí


k 31. 3. běžného roku.

U tohoto typu příspěvku může být výjimečně stanovena uzávěrka i k jinému datu. (např. grantové řízení k podpoře vydávání hudebních periodik bývá pravidelně vyhlašováno k 15. lednu). Účelem grantového řízení, je podpora konkrétních projektů v oblasti skladatelské, interpretační a muzikologické. Pro každou oblast jsou vypisovány tematické okruhy a přesné podmínky. Prioritou je podpora soudobé české hudby, za niž je považována tvorba vzniklá od druhé poloviny 20. století do současnosti.
2.  Příspěvky udělované prostřednictvím výběrového řízení, vyhlašovaného každoročně s uzávěrkou podání žádostí


k 31. 3., případně i k 30. 9. běžného roku.

Účelem výběrového řízení je podpora takových hudebních aktivit, jejichž význam je nepochybný a nezastupitelný: koncertní činnost Kruhů přátel hudby, hudební festivaly, interpretační a skladatelské soutěže a kursy, koncertní cykly, středoškolské a vysokoškolské studium hudby aj.
Do výběrového řízení již nejsou přijímány projekty, na které bylo v daném roce vypsáno zvláštní grantové řízení.
Pravidla a podmínky poskytování uvedených příspěvků jsou veřejně vyhlašovány (v odborném tisku a na internetových stránkách NČHF.)
Žadatel se stává účastníkem výběrového nebo grantového řízení vypsaného nadací podáním písemné žádosti opříspěvek na příslušném formuláři.Neúplné žádosti a žádosti podané postanovených termínech nebudou přijaty, stejně tak žádosti podané po ukončení projektu. Zaslané žádosti se žadatelům nevracejí.
Přijímány jsou výhradně čitelně vyplněné formuláře nadace doplněné o požadované přílohy.


Výjimku tvoří žádosti Kruhů přátel hudby, u nichž vyplnění velkého formuláře žádosti není nutné, nejedná-li se o nový KPH. Termíny podání žádostí jsou k 30. 9. a 20. 11. (viz Kruhy přátel hudby).  

NČHF nepřispívá na:
* finančně mimořádně náročné projekty
(rozsáhlé festivaly, velkoryse koncipované mezinárodní soutěže,
zahraniční koncertní turné sborů či orchestrů, nákladné vydavatelské projekty apod.)

* žádosti osobního či lokálního rázu
(koupě nástroje, busty, pomníky aj.)

* neposkytuje finanční půjčky.