Nadace Český hudební fond

Nadace Český hudební fond v dnešní podobě je výsledkem složitého transformačního procesu zahájeného v roce 1990 na půdě tehdejšího Českého hudebního fondu, jednoho ze šesti tzv. kulturních fondů působících v Československu od svého založení v roce 1954. Vznik Nadace Český hudební fond umožnil zákon č. 318/1993 Sb., který upravil právní postavení kulturních fondů jejich převedením na nadace. Nadace ČHF byla úředně zaregistrována 24. února 1994 a v souladu s uvedeným zákonem převzala všechen movitý a nemovitý majetek zřizovatele Českého hudebního fondu. Takto ustavená nadace pak byla v roce 1998 zaregistrována v souladu se zákonem č. 227/1997 Sb. o nadacích a nadačních fondech Krajským obchodním soudem v Praze a je vedena Městským soudem v Praze v oddílu N, číslo vložky 2, v rejstříku nadací a nadačních fondů. Uvedený zákon byl s účinností od 1. 7. 2002 novelizován (zákon 210/2002 Sb.). Od prvního ledna 2014 se Nadace ČHF řídí novým občanským zákoníkem (NOZ), jehož nedílnou součástí jsou rovněž nové legislativní podmínky týkající se nadací a nadačních fondů.

Statut nadace definuje její hlavní cíle těmito slovy: “Nadace je institucí, jejímž posláním je podpora rozvoje české hudební kultury. Touto podporou se rozumí poskytování nadačních příspěvků třetím osobám formou veřejně vyhlašovaných grantových programů”.

V roce 1999 se NČHF zapojila do aktivit okruhu oněch nadací, jejichž vizí je fungující občanská společnost, a stala se členem Fora dárců - Asociace nadací, přijímajíc za své “Principy etického chování nadací”, vypracované Fórem dárců.

Zdrojem prostředků k poskytování nadačních příspěvků je nadační jistina, neboli to, co nový občanský zákoník (NOZ) definuje jako souhrn peněžitých a nepeněžitých vkladů, zapsaných v nadačním rejstříku:

jistina

Výnosů z majetku nadace správní rada na základě výběrových řízení používá pro:

a) podporu aktivit, které v rámci české hudební kultury pokládá za významné, nezastupitelné a jinými způsoby obtížně financovatelné (skladatelské a interpretační soutěže, tvůrčí dílny, hudební školství, koncertní činnost Kruhů přátel hudby);
b) zajištění materiálních podmínek realizace nových hudebních děl, interpretačních, muzikologických, publicistických, vzdělávacích, edičních a pořadatelských počinů;
c) poskytování grantů, studijních prémií a nadačních příspěvků pro mladé a začínající autory, interprety a hudební vědce a příspěvků na náklady spojené s rozšířením jejich odborných znalostí v zahraničí.

Výsledky výběrových řízení jsou každoročně publikovány ve výročních zprávách nadace.

 

Statutární a výkonné orgány NČHF

V souladu s NOZ je statutárním orgánem nadace správní rada.

Správní rada spravuje majetek nadace, řídí její činnost, rozhoduje o všech záležitostech nadace a má šest členů, jmenovaných na tříleté období.

Člen správní rady Nadace nesmí být po dobu svého působení ve správní radě členem statutárního či kontrolního orgánu právnické osoby, jež se stala příjemcem příspěvku NČHF. Za nadaci jednají jednotliví členové správní rady, a to nejméně dva společně.

Správní rada NČHF v současnosti pracuje ve složení:
Ing. Zdeněk Justoň, předseda, Pavel Fiedler, místopředseda, členové: Milan Báchorek, Mgr. Petr Kadlec, prof. Mgr. Jaroslav Rybář, Karel Šůcha.

Kontrolním orgánem nadace je dozorčí rada, jmenovaná v souladu se zákonem správní radou na tříleté funkční období.

Dozorčí rada NČHF působí ve složení: PhDr. Jitka Bajgarová, CSc, předsedkyně, členové: JUDr. Miloš Toms, Ing. Bohumil Trčka,

Výkonným orgánem nadace je ředitel, jenž v souladu se statutem a na základě generální plné moci udělené mu správní radou řídí provoz nadace. Ředitelem Nadace Český hudební fond je Ing. Miroslav Drozd.

 

Poradní orgány NČHF

O udělení nadačního příspěvku rozhoduje výlučně správní rada. Posouzením odborných otázek souvisejících s rozhodováním o jeho poskytnutí však může správní rada pověřit odborné poradní grémium, jehož hlas má váhu hlasu poradního.

V Nadaci Český hudební fond tak působí pět poradních výborů, jejichž doporučení k poskytnutí nadačního příspěvku podléhají schválení správní radou.

Výbor pro skladatele vážné hudby:
předseda: Milan Báchorek, členové: MgA. Jiří Gemrot, Ing. arch. Miloš Haase, Ing. MgA. Edgar Mojdl, Ph.D., PhDr. Vojtěch Mojžíš

Výbor pro výkonné umělce:
předseda: Pavel Fiedler, členové: Mgr. Martin Kos, Mgr. Petr Louženský, Ph. D., Mgr. Petr Kolař, doc. Martin Opršál, MgA. Martin Petrák.

Výbor muzikologie a hudební publicistiky:
předseda: Mgr. Petr Kadlec, členové: MgA. David Bidlo, Ph.D., Mgr. Jan Karafiát, Mgr. Petr Lyko, Ph.D., PhDr. Vít Roubíček, Mgr. Václav Vraný.

Výbor pro populární hudbu, jazz a ostatní žánry:
předseda: Karel Šůcha, členové Petr Hanzlík, Zdeněk Gregor, Jaromír Honzák, Petr Váša.

Rada Kruhů přátel hudby:
předseda: prof. Ivan Klánský, členové: doc. MgA. Jan Jiraský, Ph.D., Arnošt Střížek, prof. Alena Veselá, Hana Benešová (KPH Louny), Rudolf Felzmann (KPH Děčín), Mgr. Kamil Jindřich (KPH Domažlice), Jan Morávek (KPH Uničov).