Kruhy přátel hudby
Žádosti Kruhů přátel hudby o příspěvek na koncertní cykly jsou přijímány v termínech:
30. 9. u koncertních sezon (tj. září aktuálního roku - červen následujícího roku)
20. 11. u ročních sezon (tj. leden - prosinec příštího roku).
Nejedná-li se o nový KPH, není nutné vyplnění oficiálního formuláře, žádost postačí podat formou dopisu. Musí obsahovat návrh celého koncertního cyklu (minimálně 6 komorních koncertů) s uvedením alespoň přibližných termínů. Cyklus musí splňovat podmínky obsažené v „Zásadách pro poskytování finanční podpory NČHF Kruhům přátel hudby“ (viz dále), především musí obsahovat koncert mladého umělce (viz čl. I. odst. 4C zásad). 
Vyúčtování příspěvku na koncertní sezónu KPH musí obsahovat:

  1. přehled uskutečněných koncertů (příp. tištěný program sezóny), který by měl více méně odpovídat návrhu sezóny, na jehož podkladě byla stanovena výše příspěvku (týká se zejména uskutečnění koncertu mladého umělce z aktuální listiny);
  2. dokumentaci, tj. ukázku 1 - 2 programů či programu celé sezóny, s uveřejněním loga NČHF, nebo jiným způsobem uvedené informace o poskytnutí nadačního příspěvku;
  3. vlastní vyúčtování poskytnuté částky, tzn. informaci, na jaký účel byl konkrétně nadační příspěvek použit, případně údaj o celkových nákladech na koncertní sezónu;
  4. kopie účetních dokladů (faktury, výdajového dokladu, smlouvy, bankovního výpisu apod.), dokumentující použití poskytnuté částky.

Zásady pro poskytování finanční podpory Nadace Český hudební fond Kruhům přátel hudby
Správní rada Nadace Český hudební fond na podkladě návrhu svého poradního orgánu rady Kruhů přátel hudby vydává od koncertní sezóny 1996/1997 tyto zásady pro podporování koncertů hudebních spolků - Kruhů přátel hudby (dále jen KPH).
Nadace Český hudební fond (dále jen NČHF) přiznává finanční částky jednotlivým KPH formou podpory na koncertní činnost podle následujících ustanovení:
I.
1.  O finanční podporu může KPH požádat, je-li řádně registrován v místě svého působení, nebo je-li součástí jiné registrované organizace. Žádost obsahující celý plán koncertní sezóny musí být podána kanceláři NČHF do 30. září kalendářního roku, u KPH, které plánují roční koncertní sezónu, nejpozději do 20. 11. předchozího kalendářního roku.
2.  Výše finanční podpory je pohyblivá částka závislá na počtu žadatelů (KPH) a objemu finančních prostředků pro aktuální kalendářní rok.
3.  Předpokladem k získání finanční podpory je uskutečnění nejméně šesti koncertů klasické komorní hudby
(u začínajících KPH pěti) v koncertní sezóně.
4.  Aby mohla rada KPH přiznat finanční podporu, je nezbytné, aby výše uvedený minimální počet koncertů zahrnoval:
      A  dva koncerty    renomovaného komorního souboru klasického složení, to je např. komorní duo, trio nebo kvarteto (klavírní, smyčcové, dechové), dechové kvinteto, noneto, ustálený vokálně instrumentální soubor, komorní orchestr bez dirigenta.
     B  jeden koncert   recitál vynikajícího sólisty
     C  jeden koncert   perspektivního mladého umělce nebo komorního souboru, uvedeného v seznamu Listina mladých umělců. Tento výběr každoročně schvalujerada KPH a rozesílá jej kancelář Nadace ČHF.
     D  Alespoň na jednom koncertu sezóny musí zaznít skladba soudobého českého autora.
5.  V případě, že se KPH nepodaří z jakýchkoliv i odůvodněných příčin splnit některou z podmínek bodu 3 a 4. A - D a požádá přitom o finanční podporu, je v kompetenci rady KPH posoudit, zda vůbec, resp. v jaké alikvotní části může být podpora přiznána.
6.  V případě přiznání finanční podpory se jedná o jednu celkovou částku na příslušnou koncertní sezónu. Je zcela na vůli pořadatele, na který (resp. které) z koncertů bude vyčerpána. U těchto koncertů je pak pořadatel povinen uvádět v propagačních materiálech, že jsou uskutečněny
s podporou Nadace Český hudební fond.
7.  Pořadatel potvrdí splnění podmínek bodu 4. A - D zasláním dokumentace (program koncertů, propagační materiál) Nadaci Český hudební fond.
II.
Závěrečná ustanovení
1.  Protože je snahou rady KPH, aby koncerty KPH byly naplněny komorní hudbou v nejčistším slova smyslu, pokusí se rada KPH získat nové finanční zdroje, aby mohla ohodnotit nad rámec stávající podpory ty KPH, kterým se podaří sestavit mimořádně kvalitní cyklus klasických komorních koncertů.
2.  NČHF uzavře s jednotlivými KPH, případně s jejich zřizovateli, smlouvy o podpoře na koncertní činnost na základě doporučení rady KPH. Finanční prostředky budou poukazovány přímo na konto jednotlivých KPH nebo jejich zřizovatelů v časovém období podle znění smlouvy a musí být zúčtovány nejpozději k datu uvedenému v uzavřené smlouvě (musí být doloženo, jakým způsobem byly konkrétně využity).
3.  Pořadatelé koncertů KPH mohou spolupracovat s uměleckými agenturami nebo přímo s umělci dle vlastního rozhodnutí.