O Nadaci ČHF

Kruhy přátel hudby

Formuláře

Vyúčtování)


půjčovna

button


Zpět

Nadační příspěvky

Aktuální vyhlášení najdete na http://www.nchf.cz/vybrizeni.html

Nadace Český hudební fond poskytuje v souladu se svým posláním příspěvky právnickým a fyzickým osobám, které jsou činné v oblasti české hudební kultury.

Udělení jakéhokoli druhu nadačního příspěvku se řídí pravidly a podmínkami vypracovanými správní radou nadace. Každá řádně doručená žádost o příspěvek prochází výběrovým řízením, které se koná v předem stanovených a zveřejněných termínech.

NČHF přijímá žádosti o příspěvek obvykle:
k 15. lednu
grantové řízení - vydávání hudebního periodika v daném roce.
Termín a podmínky tohoto grantového řízení zveřejňuje nadace v listopadu předešlého roku na svých webových stránkách a v časopisu Hudební rozhledy;

k 31. březnu
1. grantové řízení;
2. výběrové řízení, do nějž jsou přijímány žádosti, které nevyhovují zadání nebo podmínkám grantového řízení.
Výběrové řízení může být v případě dostatku finančních prostředků eventuálně vypsáno i k 30. 9.

Termín(y) těchto řízení a okruhy a podmínky grantového řízení jsou zveřejňovány počátkem února daného roku na webových stránkách nadace a v časopisu Hudební rozhledy.
(Aktuální vyhlášení grantových a výběrového řízení viz http://www.nchf.cz/vybrizen i.html)

Stanovení pravidel upravujících podmínky pro poskytování příspěvku NČHF je ve výhradní kompetenci správní rady. Tato pravidla se vztahují jak na fyzické, tak na právnické osoby.

Za žádost o poskytnutí příspěvku jsou považovány a do výběrového a grantového řízení jsou přijímány pouze řádně a čitelně vyplněné formuláře NČHF (součástí formuláře jsou citovaná pravidla a soupis obligatorních příloh). K jiným formám písemných žádostí nebude při rozhodování přihlíženo.

Žádaným způsobem vyplněné a podepsané či příslušně potvrzené formuláře musejí být doručeny do sídla Nadace Český hudební fond, Besední 3, 118 00 Praha l osobně do data vyhlášené uzávěrky výběrového či grantového řízení, nebo poštou. U žádostí zaslaných poštou platí datum poštovního razítka

 Podmínky pro poskytování příspěvku Nadace Český hudební fond

I. Všeobecná ustanovení

1. Nadace Český hudební fond (dále jen nadace) poskytuje v souladu se svým posláním finanční prostředky určené pro:
a) podporu aktivit, které v rámci české hudební kultury pokládá za významné, nezastupitelné a jinými způsoby obtížně financovatelné;
b) zajištění materiálních podmínek realizace nových hudebních děl, interpretačních, muzikologických, publicistických, vzdělávacích, edičních a pořadatelských počinů;
c) poskytování grantů, studijních prémií a nadačních příspěvků pro mladé a začínající autory, interprety a hudební vědce a příspěvků na náklady spojené s rozšířením jejich odborných znalostí v zahraničí.

2. Předkladateli projektů a žadateli o příspěvek nadace mohou být fyzické i právnické osoby, které se v odůvodněných případech prokáží příslušným živnostenským oprávněním (fyzické osoby) a obligatorně pak dokladem o registraci právní subjektivity (právnické osoby).

3. Příspěvky jsou poskytovány účelově a podmínky jejich použití a řádného vyúčtování upravuje příslušná smlouva uzavřená mezi nadací a žadatelem.

4. Předložené projekty a žádosti posuzuje a o výši poskytovaného příspěvku rozhoduje správní rada nadace na podkladě návrhu správní radou pověřeného odborného grémia.

II. Nadační příspěvky

Nadace Český hudební fond poskytuje dva druhy nadačních příspěvků:

1.  Příspěvky udělované prostřednictvím grantového řízení, vyhlašovaného každoročně s uzávěrkami podání žádostí

k 15. 1. (vydávíní hudebních periodik)
k 31. 3. běžného roku.

U tohoto typu příspěvku může být výjimečně stanovena uzávěrka i k jinému datu. Účelem grantového řízení, je podpora konkrétních projektů v oblasti skladatelské, interpretační a muzikologické. Pro každou oblast jsou vypisovány tematické okruhy a přesné podmínky. Prioritou je podpora soudobé české hudby, za niž je považována tvorba vzniklá od druhé poloviny 20. století do současnosti.

2.  Příspěvky udělované prostřednictvím výběrového řízení, vyhlašovaného každoročně s uzávěrkou podání žádostí

k 31. 3., (případně i k 30. 9.) běžného roku.

Účelem výběrového řízení je podpora takových hudebních aktivit, jejichž význam je nepochybný a nezastupitelný: koncertní činnost Kruhů přátel hudby, hudební festivaly, interpretační a skladatelské soutěže a kursy, koncertní cykly, středoškolské a vysokoškolské studium hudby aj.
Do výběrového řízení již nejsou přijímány projekty, na které bylo v daném roce vypsáno zvláštní grantové řízení.

Pravidla a podmínky poskytování uvedených příspěvků jsou veřejně vyhlašovány (v odborném tisku a na internetových stránkách NČHF.)

Žadatel se stává účastníkem výběrového nebo grantového řízení vypsaného nadací podáním písemné žádosti o příspěvek na příslušném formuláři. Neúplné žádosti a žádosti podané po stanovených termínech nebudou přijaty, stejně tak žádosti podané po ukončení projektu. Zaslané žádosti se žadatelům nevracejí.

Přijímány jsou výhradně čitelně vyplněné formuláře nadace doplněné o požadované přílohy.

Výjimku tvoří žádosti Kruhů přátel hudby, u nichž vyplnění velkého formuláře žádosti není nutné, nejedná-li se o nový KPH. Termíny podání žádostí jsou k 30. 9. a 20. 11. (viz Kruhy přátel hudby).  

NČHF nepřispívá na:

* finančně mimořádně náročné projekty
(rozsáhlé festivaly, velkoryse koncipované mezinárodní soutěže,
zahraniční koncertní turné sborů či orchestrů, nákladné vydavatelské projekty apod.)

* žádosti osobního či lokálního rázu
(koupě nástroje, busty, pomníky aj.)

* neposkytuje finanční půjčky.