O Nadaci ČHF

Nadační příspěvky

Kruhy přátel hudby

Formuláře

pujčovna

 

banner

Vyúčtování

Pořadatelské a vydavatelské projekty, individuální příspěvky:

Vyúčtování nadačního příspěvku či grantu musí obsahovat:

  1. údaj o celkových skutečných nákladech na projekt (ev. i o příjmech);

  2. informaci o konkrétním použití poskytnutého příspěvku;

  3. kopie účetních dokladů (faktury, výdajového dokladu, smlouvy, bankovního výpisu apod.), dokumentující použití poskytnuté částky, v případě velkého množství dokladů (např. u honorářů, poštovného apod.) postačí jejich soupis s uvedením čísla daňového dokladu;

  4. ukázku tiskových materiálů s uveřejněním loga NČHF, nebo jiným způsobem uvedené informace o poskytnutí nadačního příspěvku;

Případně stručnou zprávu o projektu (u příspěvku na zahraniční studia je zpráva povinná!)
a další přílohy podle podmínek uzavřené smlouvy (CD, publikace ...).

Kruhy přátel hudby:

Vyúčtování příspěvku na koncertní sezónu KPH musí obsahovat:

  1. přehled uskutečněných koncertů (příp. tištěný program sezóny), který by měl více méně odpovídat návrhu sezóny, na jehož podkladě byla stanovena výše příspěvku (týká se zejména uskutečnění koncertu mladého umělce z aktuální listiny);

  2. dokumentaci, tj. ukázku 1 - 2 programů či programu celé sezóny, s uveřejněním loga NČHF, nebo jiným způsobem uvedené informace o poskytnutí nadačního příspěvku;

  3. vlastní vyúčtování poskytnuté částky, tzn. informaci, na jaký účel byl konkrétně nadační příspěvek použit, případně údaj o celkových nákladech na koncertní sezónu;
  4.  kopie účetních dokladů (faktury, výdajového dokladu, smlouvy, bankovního výpisu apod.), dokumentující použití poskytnuté částky.

 

 


Zpět