O Nadaci ČHF

Nadační příspěvky

Kruhy přátel hudby

Formuláře

Listina KPH

půjčovna

button 

 

ZpětRada Kruhů přátel hudby
/charakteristika poradního orgánu
Nadace Český hudební fond/

 

1. Rada Kruhů přátel hudby (dále „KPH“) je poradním orgánem správní rady Nadace Český hudební fond v souladu s řádem Nadace Český hudební fond (dále „NČHF“).

2. Prvořadým cílem rady KPH je zajištění vysoké úrovně koncertního života v jednotlivých městech a regionech prostřednictvím hudebních spolků - Kruhů přátel hudby.

3. Rada KPH

a) působí jako poradce v otázkách uměleckých, dramaturgických, organizačních a agentážních, a v případě potřeby využívá společenského kreditu svých členů k zajištění důstojného postavení KPH v jednotlivých obcích;

b) vytváří, resp. zdokonaluje vhodný mechanismus sponzorování Kruhů přátel hudby Nadací ČHF; c) každoročně doporučuje správní radě NČHF ke sponzorování ty Kruhy přátel hudby, jejichž činnost je v souladu se „Zásadami pro poskytování finanční podpory Nadace Český hudební fond“, schválenými správní radou NČHF;

d) informuje průběžně Kruhy přátel hudby o všech novinkách a změnách, které se týkají systému podpor NČHF, a za tímto účelem iniciuje dle potřeby setkání s představiteli jednotlivých KPH;

4. Radu KPH jmenuje správní rada NČHF, zpravidla na období 3 let.

5. Činnost rady KPH je omezena „Zásadami pro poskytování finanční podpory NČHF Kruhům přátel hudby“ a výší finančních prostředků, které na činnost KPH ze svého rozpočtu vyčlenila správní rada NČHF.

6. Rada KPH může mít až 9 členů. Je složena z vynikajících osobností našeho hudebního života, které mají blízký vztah k problematice Kruhů přátel hudby a z řad mimořádně úspěšných organizátorů koncertního života v jednotlivých KPH.

7. Rada KPH je usnášeníschopná za přítomnosti nadpoloviční většiny členů. Při hlasování rozhoduje prostá většina.

8. Nastupující rada KPH si vždy zvolí předsedu a místopředsedu. Předseda zodpovídá správní radě NČHF za činnost rady KPH.

9. Schůze rady KPH svolává a řídí její předseda, v odůvodněných případech místopředseda. O každé schůzi je pořízen zápis, jehož originál potvrzuje svým podpisem předseda rady KPH a ředitel NČHF.

10. Agendu rady KPH vede a eviduje její tajemník.  

***